NHÓM DỊCH:
Không gian truyện tranh
2 truyện
Last updated: 10/05/2020
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Không gian truyện tranh chuyên dịch về rất nhiều thể loại. Tiêu chí của nhóm là dịch vì đam mê.