THỂ LOẠI:
One Shot
1,568 truyện
Last updated: 25/09/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Những truyện ngắn, thường là 1 chapter
';