THỂ LOẠI:
School Life
4,074 truyện
Last updated: 24/10/2021
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Trong thể loại này, ngữ cảnh diễn biến câu chuyện chủ yếu ở trường học
';